Υπουργείο Ναυτιλίας προσλήψεις: Στο Εθνικό Τυπογραφείο προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ μονίμων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ανακοινώθηκε η πλήρωση, με διαγωνισμό, εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :

 • Τέσσερις (04) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
 • Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
 • Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου
 • Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καλαμάτας
 • Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • 1. α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των κρατών ΕΟΧΕΖΕΣ.
  β) Για τους πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ απαιτείται η γνώση της
  ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 363/1998 (Α΄ 242).

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και
Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος
και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

 • 2. Να είναι ηλικίας μέχρι πενήντα (50) ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01/01/1972 και μετά.
 • 3. Να έχουν την υγεία, φυσική καταλληλότητα και λειτουργικότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των ιδιαίτερων

καθηκόντων της θέσεως που προκηρύσσεται, που θα πιστοποιηθεί μετά από εξέτασή τους από την Ανωτάτη
του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και του ν.3142/55 ήτοι:

(α) Να μην έχουν καταδικαστεί για λαθρεμπορία, βύθιση ή προσάραξη πλοίου λόγω αμέλειας ή εκ προθέσεως, για παράβαση των διατάξεων περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος (άρθρο 8 του ν. 3142/55 όπως ισχύει).

(β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρο 8 του ν. 3528/2007).

(γ) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης β, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

(δ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

(ε) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

(στ) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ζ) Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για τους πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr