Υπουργείο Ανάπτυξης: Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο μέχρι 10 Ιανουαρίου με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027».

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο μέχρι 10 Ιανουαρίου με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027».

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027». Το σχέδιο νόμου καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι έχει το περιεχόμενο

Το σχέδιο νόμου ακολουθεί το περιεχόμενο του νέου Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εναρμονίζεται με τις νέες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών. Εισάγει τέλος ρυθμίσεις για την απλούστευση, επιτάχυνση και ορθή εκτέλεση των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027

Τα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 περιλαμβάνουν:

1. Στο ΕΣΠΑ 2021-2027:

 •    α) Επτά Τομεακά Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), και συγκεκριμένα, τα Προγράμματα:
 • αα) Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή
 • αβ) Ανταγωνιστικότητα
 • αγ) Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • αδ) Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • αε) Πολιτική Προστασία
 • αστ) Μεταφορές
 • αζ) Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων
 • β) Δεκατρία Περιφερειακά Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ:
 • βα) Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
 • ββ) Κεντρική Μακεδονία
 • βγ) Θεσσαλία
 • βδ) Ήπειρος
 • βε) Δυτική Ελλάδα
 • βστ) Δυτική Μακεδονία
 • βζ) Στερεά Ελλάδα
 • βη) Πελοπόννησος
 • βθ) Ιόνια Νησιά
 • βι) Βόρειο Αιγαίο
 • βια) Κρήτη
 • βιβ) Αττική
 • βιγ) Νότιο Αιγαίο
 • γ) Ένα Τομεακό Πρόγραμμα που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το οποίο ονομάζεται «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».
 • δ) Ένα Τομεακό Πρόγραμμα που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), το οποίο ονομάζεται «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
 • ε) Στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (INTERREG), 13 Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ ή/και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης:
 • εα) (Interreg VI-A) Greece-Bulgaria
 • εβ) (Interreg VI-A) Greece-Italy
 • εγ) (Interreg VI-A) Greece-Cyprus
 • εδ) (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Albania
 • εε) (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Republic of North Macedonia
 • εστ) (Interreg VI-B) Euro Mediterranean 2021-2027 (EURO MED)
 • εζ) (Interreg VI-B) Adriatic-Ionian
 • εη) (Interreg VI-B) Interreg NEXT ME
 • εθ) (Interreg VI-B) Interreg NEXT Black Sea Basin ει) (Interreg VI-C) Interreg Europe
 • εια) (Interreg VI-C) Interact
 • ειβ) Urbact IV
 • ειγ) ESPON 2030 Cooperation Programme

2. Στα «Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027», περιλαμβάνονται τρία προγράμματα, καθένα από τα οποία λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από κάθε αντίστοιχο ταμείο: το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και την πολιτική των θεωρήσεων (ΜΔΣΘ).

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr