Στη Θεσαλονίκη, συνεχίζονται οι αιτήσεις στον Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, για τις προσλήψεις 108 ατόμων.

Στη Θεσαλονίκη, συνεχίζονται οι αιτήσεις στον Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, για τις προσλήψεις 108 ατόμων. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ΦΟΔΣΑ και θα έχουν διάρκεια 8 μήνες.

Εκτός από θέσεις Πανεπιστημιακού Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),  ζητά και άτομα χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα, για Φύλακες και Εργάτες (ΥΕ).

Επίσης ζητά ΤΕ Νοσηλευτές και ΔΕ Παρασκευαστές/στριες και υπάρχουν ακόμα 11 θέσεις για άτομα με απολυτήριο Λυκείου (ΔΕ Διοικητικού).

Αναλυτικά οι ειδικότητες που ζητά είναι:

 1. ΠΕ Χημικών Μηχανικών
 2. ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 3. ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
 4. ΠΕ Χημικών
 5. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 6. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 7. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 8. ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 9. ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Έργων Υποδομής)
 10. ΤΕ Μηχανικών (ΓεωπληροφορικήςΤοπογραφίας)
 11. ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE+HARD WARE)
 12. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 13. ΤΕ Μηχανολογίας Οχημάτων
 14. ΤΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 15. ΤΕ Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών
 16. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
 17. ΔΕ Μηχανικών Μοτοσικλετών & Μοτοποδηλάτων
 18. ΔΕ Παρασκευαστών/στριών
 19. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εργοταξιακό φορτηγό)
 20. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Προωθητής)
 21. ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων
 22. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
 23. ΔΕ Υδραυλικών
 24. ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμων)
 25. ΔΕ Ζυγιστών
 26. ΔΕ Οδηγών (κατ. Γ’+Δ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 27. ΔΕ Οδηγών (κατ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 28. ΔΕ Διοικητικού
 29. ΥΕ Εργατών-τριών
 30. ΥΕ Φυλάκων

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2311236100).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Υποβολή αιτήσεων: έως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023,

εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-13.00

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr