Στη Θεσαλονίκη, ο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν οχτώ (108) ατόμων 

Στη Θεσαλονίκη, ο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν οχτώ (108) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

 1. ΠΕ Χημικών Μηχανικών
 2. ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 3. ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
 4. ΠΕ Χημικών
 5. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 6. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 7. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 8. ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 9. ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Έργων Υποδομής)
 10. ΤΕ Μηχανικών (ΓεωπληροφορικήςΤοπογραφίας)
 11. ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE+HARD WARE)
 12. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 13. ΤΕ Μηχανολογίας Οχημάτων
 14. ΤΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 15. ΤΕ Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών
 16. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
 17. ΔΕ Μηχανικών Μοτοσικλετών & Μοτοποδηλάτων
 18. ΔΕ Παρασκευαστών/στριών
 19. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εργοταξιακό φορτηγό)
 20. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Προωθητής)
 21. ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων
 22. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
 23. ΔΕ Υδραυλικών
 24. ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμων)
 25. ΔΕ Ζυγιστών
 26. ΔΕ Οδηγών (κατ. Γ’+Δ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 27. ΔΕ Οδηγών (κατ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 28. ΔΕ Διοικητικού
 29. ΥΕ Εργατών-τριών
 30. ΥΕ Φυλάκων

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2311236100).

Πηγή: pagenews.gr