Βασικός σκοπός η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το
προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση.

Εργοδότες με Προσωπικό έως – Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων:

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Κέντρων Προώθησης Άπασχόλησης (ΚΠΆ2) της ΔΥΠΑ που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διάρκεια είναι 7 μήνες και η ΔΥΠΑ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Ο βασικός σκοπός είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα, που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 e τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

  • 3 άτομα – 1
  • 4 έως 9 άτομα – 2
  • 10 έως 19 άτομα – 3
  • 20 έως 30 άτομα – 5
  • 31 έως 50 άτομα – 8
  • άνω των 50 ατόμων – 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τριετίας από την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

Η διάρκεια είναι 7 μήνες και η ΔΥΠΑ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Διαδικασία:

  • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση / εντολή κενής θέσης / υπεύθυνη δήλωση και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης
  • Η ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ) επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
  • Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ), υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
  • Η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο και υπογράφουν συμφωνητικό συνεργασίας

Πηγή: pagenews.gr