Η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ανακοίνωσε την Προκήρυξη 1/2023

Η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ανακοίνωσε την Προκήρυξη 1/2023, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ειδικότητας Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4972/2022.

Ειδικότερα οι θέσεις αφορούν:

  • τριάντα τρείς (33) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες
  • τρείς (3) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου
  • δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου

Οι ανωτέρω ειδικότητες έχουν κύριο αντικείμενο απασχόλησης:

  • ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες:

Παρέχουν υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις των σταθμών του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και έχουν την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία και διαχείριση των σταθμών και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

  • ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου:

Διεξάγουν ελέγχους στους επιβάτες προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχή έγκυρου εισιτηρίου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τιμολογιακή πολιτική προϊόντος κομίστρου, στην επιβολή προβλεπόμενου προστίμου σε περίπτωση εξακρίβωσης παράβασης με ταυτόχρονη έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού καθώς και στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού για οτιδήποτε σχετίζεται με τις μετακινήσεις στο δίκτυο, τους κανόνες λειτουργίας και την τιμολογιακή πολιτική.

  • ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου:

Διαθέτουν προς πώληση κόμιστρο στο επιβατικό κοινό και ενημερώνουν αυτό. Εξυπηρετούν τους συναλλασσόμενους στα σημεία έκδοσης κομίστρου και ενημερώνουν το κοινό για τις διαδρομές, τα δρομολόγια των συρμών, την ανταπόκριση με άλλα μέσα, την τιμολογιακή πολιτική και τους κανόνες λειτουργίας του δικτύου, είτε προφορικά είτε με την χορήγηση έντυπου υλικού στα εκδοτήρια.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή

Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή

Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
– Απολυτήριος τίτλος:
– Ενιαίου Λυκείου ή
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr