Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση καταγράγηκε έλλειμμα ύψους 11.656 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 13.400 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 14.872 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 6.652 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 8.506 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 10.327 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 59.623 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 230 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ κατά 878 εκατ. ευρώ, καθώς και στο γεγονός ότι λόγω της παράτασης προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023 εκτιμάται ότι ποσό ύψους 486 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί το έτος 2022 θα εισπραχθεί τελικά το 2023.

Αντιθέτως, εισπράχθηκαν 367 εκατ. ευρώ ως έκτακτη εισφορά ύψους 90%, με βάση την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Ιουνίου 2022, που δεν είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 65.775 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 71 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 55.217 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 81 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Εάν όμως ληφθεί υπόψη η παράταση στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, η πραγματική αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 21.422 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 116 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 6.984 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 89 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2.692 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 165 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 17.012 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 331 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 56 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 6.357 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 548 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 6.357 εκατ. ευρώ, ποσό ύψους 3.309 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 920 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 833 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 51 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 3.301 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 345 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Εξ αυτών, ποσό 272 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 42 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΣΤ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6.153 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 159 εκατ. ευρώ από τον στόχο (5.993 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.581 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 878 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4.459 εκατ. ευρώ).

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.193 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 519 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, λόγω των μειωμένων εσόδων ΠΔΕ κατά 803 εκατ. ευρώ, καθώς και της μη είσπραξης ποσού ύψους 486 εκατ. ευρώ από τέλη κυκλοφορίας λόγω παράτασης της προθεσμίας πληρωμής τους. Αντίθετα, το μήνα Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό ύψους 367 εκατ. ευρώ από την έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που δεν είχε προβλεφθεί, όπως προαναφέρθηκε.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.794 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 549 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 5.038 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 362 εκατ. ευρώ ή 6,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 εξαιτίας της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1.594 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 20 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 640 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 38 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 146 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 65 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1.576 εκατ. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 177 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το στόχο.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1.078 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 442 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 1.078 εκατ. ευρώ, ποσό ύψους 705 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 809 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 614 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 252 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Εξ αυτών, ποσό 8 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 6 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 601 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 31 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (632 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 713 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 803 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (1.516 εκατ. ευρώ).

Πηγή: pagenews.gr