Στην Κατερίνη προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Στην Κατερίνη προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, που εδρεύει στην Κατερίνη.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  • ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται,

  •  είτε αυτοπροσώπως,
  •  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
    όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32, Κατερίνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης υπόψη κ. Β. Κουτλουμπάση (τηλ. επικοινωνίας: 2351 351240,248).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία των αιτήσεων είναι από  Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 έως και Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Πηγή: pagenews.gr