Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Φλώρινα ανακοίνωσε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Φλώρινα ανακοίνωσε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών.

Οι προσλήψεις αφορούν στις ειδικότητες:

  • ΠΕ Κοινωνικής εργασίας
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονoμικού
  • ΔΕ Οδηγών
  • ΔΕ Μαγείρων
  • ΥΕ Φυλάκων

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σστην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 86 ΤΚ 53100–Φλώρινα, (απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού και με την επισήμανση:  ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ).

Πηγή: pagenews.gr