Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι 10.

Ο ΕΟΔΥ προσκαλεί ενδιαφερόμενους ιατρούς, ειδικότητας Γενικής και Παιδιατρικής, να συνάψουν συμβάσεις έργου, για τα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών (ΚΦΠΜ) ανά Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς και τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το νομό Έβρου.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι 10.

Οι Δομές που θα εργαστεί το ιατρικό προσωπικό είναι:

ΚΕΔ Σάμου, ΚΕΔ Χίου, ΚΕΔ Κω, Σερρών, Νέας Καβάλας/Βαγιοχωρίου, Ριτσώνας, Κατσικάς/Φιλιππιάδας, Ανδραβίδα

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης άγονων θέσεων σε μία ειδικότητα ΠΕ ιατρών, ο συνολικός αριθμός συμβασιούχων δύναται να συμπληρώνεται από επιλαχόντες λοιπών ειδικοτήτων ΠΕ Ιατρών.

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση έργου τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, με άμεση έναρξη.

Διευκρινίζεται ότι τόπος παροχής εργασίας είναι η κατά περίπτωση Δομή όπου ο/η ιατρός, θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του ιατρείου και τις ανάγκες της εκάστοτε δομής.

Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων  όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων –εισφορών, διαμορφώνεται στα 3.000,00€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή το διαδικτυακό τόπο http://www.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123).

Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 14:00 για την παραλαβή των αιτήσεων.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Τμήμα Μετακινούμενων Πληθυσμών του Ε.Ο.Δ.Υ., στο τηλέφωνο 210 5212480, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

Πηγή: pagenews.gr