Προκηρύχθηκαν οι πέντε πρώτες θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ

Προκηρύχθηκαν οι πέντε πρώτες θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ από τις 24 που προβλέπει ο νόμος 4892/2022. Σύμφωνα με την προκήρυξη που αναρτήθηκε στον ιστότοτοπο του φορέα, η θητεία των νέων managers που θα προέρχονται από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα θα είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για αλλά τρία χρόνια. Οι άλλες θέσεις αναμένεται να προκηρυχθούν τον Ιανουάριο και οι νέοι managers θα πιάσουν δουλειά τέλος Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, οι πέντε προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν:

  • 1) Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών,
  • 2) Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων,
  • 3) Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα,
  • 4) Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
  • 5) Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών,

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (www.efka.gov.gr) ή/και στον ημερήσιο τύπο, ήτοι αρχίζει στις 29 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2023.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.efka.gov.gr/aitisi-gd1.php την Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Ειδικά για αυτές τις πέντε θέσεις και λόγω της ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου, δυνατότητα πρόσληψης θα έχουν μόνο υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ καθώς και υπάλληλοι του υπόλοιπου δημόσιου τομέα. Εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθεί και η προκήρυξη για τις υπόλοιπες 19 θέσεις γενικών διευθυντών όπου δικαίωμα πρόσληψης θα έχουν τόσο στελέχη του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Πηγή: pagenews.gr