Τη χρηματική παροχή, ύψους 300 ευρώ, πρόκειται να ξεκινήσουν να λαμβάνουν εφάπαξ από τις αρχές του 2023 

Σε εφαρμογή από τις αρχές του νέου έτους μπαίνουν οι νέες αλλαγές για ανέργους του ΟΑΕΔ μεταξύ των οποίων προβλέπεται Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ και επίδομα εργασίας ύψους 300 ευρώ.

Τη χρηματική παροχή, ύψους 300 ευρώ, πρόκειται να ξεκινήσουν να λαμβάνουν εφάπαξ από τις αρχές του 2023 περίπου 160-170.000 μακροχρόνια (πάνω από πέντε χρόνια) άνεργοι που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ενεργοποιώντας την αναζήτηση εργασίας.

Οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει την προεργασία για την προσέγγιση των εν λόγω αναζητούντων εργασία, οι οποίοι υπολογίζονται σε 160-170.000 και θα πρέπει το επόμενο διάστημα να κλείσουν ραντεβού στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΔΥΠΑ myDYPAlive ή στο τοπικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης με τον εργασιακό σύμβουλό τους.

Συγκεκριμένα προνόμια θα έχουν οι άνεργοι (του τέως ΟΑΕΔ) με την νέα ψηφιακή κάρτα που θα αποκτηθούν εφόσον εγγραφούν στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ. Η εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ γίνεται με αίτηση του ανέργου που αναζητά εργασία.

Η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και αντλεί πληροφορίες από αυτό, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχός της είναι εγγεγραμμένος στο ως άνω μητρώο, ή και ότι είναι δικαιούχος επιδομάτων, παροχών και βοηθημάτων από τη ΔΥΠΑ. Επιπλέον, δύναται να παρέχεται και στους εγγεγραμμένους που υπάγονται στα επιμέρους μητρώα της ΔΥΠΑ εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ μπορεί να παρέχεται υπό μορφή ψηφιακής εφαρμογής ή μέρους υφιστάμενης ψηφιακής εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα ή κάρτας που περιέχει επεξεργαστή, ο οποίος επιτρέπει την επιβεβαίωση της ισχύος της, ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Εάν κατά τον έλεγχο από τη ΔΥΠΑ, διαπιστωθεί η μη πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής του αναζητούντος εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, επέρχονται συνέπειες.

Ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και η Ψηφιακή του Κάρτα ανακαλείται με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εγγραφής του, με συνέπεια να ανακαλούνται και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί (όπως βεβαιώσεις ανεργίας, υπαγωγές σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης). Επιπλέον, τυχόν παροχές που έχουν καταβληθεί στον αιτούντα αναζητούνται από τη ΔΥΠΑ ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ, δεδομένης της δυναμικής της διασύνδεσης με το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, καθώς και τα επιμέρους μητρώα ΔΥΠΑ, αποτυπώνει τυχόν αλλαγές που επέρχονται σε αυτά και στο ψηφιακό προφίλ του εκάστοτε αναζητούντα εργασία, καθώς και τις παροχές, επιδόματα, βοηθήματα και διευκολύνσεις τα οποία λαμβάνει από τη ΔΥΠΑ εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η κατοχή της Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της, ο οποίος ωφελείται παράλληλα κάποιας εκ των παροχών του προηγούμενου εδαφίου, να έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω της επίδειξής της. Στην περίπτωση που ο αναζητών εργασία παύει να είναι δικαιούχος των ανωτέρω, η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ ενημερώνεται και δεν παρέχει πλέον πρόσβαση στα οφέλη για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης τους.

Σε ισχύ επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή

Η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ είναι σε ισχύ επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή του αναζητούντα εργασία, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανανέωσής της κάθε τρεις μήνες, εφόσον εξακολουθεί να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα ανανέωσης ξεκινάει 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της ως άνω ένδειξης και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της. Η πραγματοποίησή της γίνεται είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) είτε μέσω ΚΕΠ διαμέσου αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, είτε με κάθε άλλο διαθέσιμο τρόπο.

Η μη ανανέωση αυτής επιφέρει τη λήξη της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ. Ειδικά ο εγγεγραμμένος σε επιμέρους μητρώο ΔΥΠΑ που ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ και δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας, δεν υποχρεούται σε ανανέωση της ψηφιακής κάρτας έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας.

Στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ αναζητών εργασία, λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή έχει υποβάλει αίτηση για επίδομα ανεργίας η οποία παραμένει για οποιοδήποτε λόγο σε εκκρεμότητα, δεν απαιτείται να ανανεώνει την ισχύ της Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ, όσο υπάγεται σε έλεγχο ανεργίας κατά τις τριμηνιαίες (3μηνιαίες) υποχρεωτικές δηλώσεις παρουσίας.

Μετά τη λήξη της επιδότησης, και εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ παραμένει σε ισχύ για ένα τρίμηνο (3μηνο), ενώ στη συνέχεια ανανεώνεται. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που η αίτηση για επίδομα ανεργίας που εκκρεμεί απορριφθεί και εφόσον ο αιτών εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, η ισχύς της Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ ανανεώνεται.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr