Ο Δήμος Κηφισιάς, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου (έως 31 Ιουλίου 2023), 11 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος

Ο Δήμος Κηφισιάς, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου (έως 31 Ιουλίου 2023), 11 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022-2023».

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

1 ∆.Ε. ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΧΟΡΟΥ

8 ∆.Ε. ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

2 ∆.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός προθεσµίας έξι (6) εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος).

Πηγή: pagenews.gr