Σε νέες προσλήψεις προχωρά το υπουργείο Υγείας για τη στελέχωση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).

Σε νέες προσλήψεις προχωρά το υπουργείο Υγείας για τη στελέχωση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Το νέο προσωπικό θα υπογράψει τριετή σύμβαση εργασίας για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της ΕΚΑΠΥ. Οι προσλήψεις αφορούν πτυχιούχους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • ΠΕ Οικονομικού
 • ΠΕ Στατιστικών
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΠΕ Φαρμακοποιών
 • ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Χημικών
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • ΤΕ Λογιστικού
 • ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
 • ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
 • ΤΕ Πληροφορικής

Προσλήψεις για τρία χρόνια στο υπουργείο Υγείας – Γενικά προσόντα πρόσληψης

 • Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών – μελών  της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
 • Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013)
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά τον  χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο  διορισμού
 • Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους  υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29  του ν. 4440/2016)
 • Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα / ιδιότητες όπως αυτά αναλύονται στις αντίστοιχες  ενότητες της παρούσας, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας  των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής

Πηγή: pagenews.gr