Οι θέσεις των πέντε (5) προϊστάμενων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι υποψήφιοι θα είναι αποκλειστικά δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014) και δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο προσωπικό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Οι υποψήφιοι μπορούν εν προκειμένω να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για μία ή περισσότερες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι πρέπει:

α) να έχουν Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Α΄ της Ενότητας 1 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) της υπ. αριθ. 682/Συν.45/8.12.2022 απόφασης του Δ.Σ του e- ΕΦΚΑ και στην παρούσα προκήρυξη.

Επισυνάπτεται στην παρούσα Παράρτημα Γ΄, στο οποίο αντιστοιχίζονται οι τίτλοι σπουδών με τα γνωστικά αντικείμενα του ανωτέρω Πίνακα Α΄. β) να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, γ) να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή / και μίας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Ειδικά για τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι θέσεις των πέντε (5) προϊστάμενων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι υποψήφιοι θα είναι αποκλειστικά δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014) και δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο προσωπικό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Οι υποψήφιοι μπορούν εν προκειμένω να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για μία ή περισσότερες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι πρέπει : α) να έχουν Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Α΄ της Ενότητας 1 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) της υπ. αριθ. 682/Συν.45/8.12.2022 απόφασης του Δ.Σ του e- ΕΦΚΑ και στην παρούσα προκήρυξη. Επισυνάπτεται στην παρούσα Παράρτημα Γ΄, στο οποίο αντιστοιχίζονται οι τίτλοι σπουδών με τα γνωστικά αντικείμενα του ανωτέρω Πίνακα Α΄. β) να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, γ) να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή / και μίας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Ειδικά για τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.efka.gov.gr/aitisi-gd1.php την Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν.1599/1986 (Α΄ 75), ως ισχύει, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), όπως προσαρτάται στην παρούσα Προκήρυξη (Παράρτημα A΄) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής τους).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] τα κάτωθι:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Βεβαίωση στοιχείων που τηρούνται στο προσωπικό Μητρώου του υπαλλήλου ότι συντρέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα καθώς και τα πρόσθετα προσόντα που δύνανται να μοριοδοτηθούν, η οποία εκδίδεται από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων (5) ημερών από την επομένη της υποβολής της αίτησης του υποψηφίου. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα, με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

Μόνο εφόσον δεν αποτελούν στοιχεία του Προσωπικού τους Μητρώου, υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί από πανεπιστημιακό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που ο  τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από πανεπιστημιακό ίδρυμα που εδρεύει σε κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να συνυποβάλλεται η επίσημη μετάφρασή του είτε από την αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

Πηγή: pagenews.gr