Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7E/2021 (ΦΕΚ.61/24.11.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Λ.Κ.) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στα γνωστικά αντικείμενα: «Οικονομικών Σπουδών, Νομικής» (κωδικός θέσης: 10001), «Νομικής, Οικονομικών Σπουδών» (κωδικός θέσης: 10002) και «Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νομικής» (κωδικός θέσης: 10004).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους αρχικούς πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της ορισθείσας από την Επιτροπή Επιλογής προθεσμίας, από την 24η Ιανουαρίου 2023 και 08:00, ημέρα Τρίτη έως και την 30η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00, ημέρα Δευτέρα, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Πηγή: pagenews.gr