Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι Τελικοί Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 7E/2021 (ΦΕΚ 61/24.11.2021, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Λ.Κ.) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, του Υπουργείου Οικονομικών, στα γνωστικά αντικείμενα «Οικονομικών Σπουδών, Νομικής» (κωδικός θέσης: 10001), «Νομικής, Οικονομικών Σπουδών» (κωδικός θέσης: 10002) και «Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νομικής» (κωδικός θέσης: 10004).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω τελικών προσωρινών πινάκων  υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την 17η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα 8:00 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη, ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την «επί της ουσίας» κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Πηγή: pagenews.gr