Τα κριτήρια των υποψηφίων και πως θα υποβάλλετε αίτηση.

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, από την υπογραφή κάθε σύμβασης, για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) προς άμεση και αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της.

Αναλυτικά οι θέσεις και τα κριτήρια των υποψηφίων

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 401)

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα εισηγούνται και θα συντάσσουν διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής και ειδικότερα σε θέματα προμηθειών, έρευνας αγοράς και επικοινωνίας και διαχείρισης αλυσίδας διανομής, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία.

Θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα συντονισμού και υποστήριξης των υπηρεσιών της Αρχής.

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 402)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εισηγείται και θα συντάσσει διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. Θα διαχειρίζεται θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του δικαίου που εφαρμόζεται στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και ιδίως στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των θεμάτων που του/της ανατίθενται.

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 403)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εισηγείται και θα συντάσσει διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. Θα διαχειρίζεται θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των θεμάτων που του/της ανατίθενται.

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 404)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εισηγείται και θα συντάσσει διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. Θα διαχειρίζεται θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου και της δημόσιας πολιτικής.

Θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των θεμάτων που του/της ανατίθενται.

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 405)

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα εισηγούνται και θα συντάσσουν διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία.

Θα διαχειρίζονται θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των θεμάτων που τους ανατίθενται.

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 406)

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα εισηγούνται και θα συντάσσουν διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής.

Θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα συντονισμού και υποστήριξης των υπηρεσιών της Αρχής.

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 407)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα διαχειρίζεται θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της ελεγκτικής και φορολογίας.

Θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των θεμάτων που του/της ανατίθενται και θα συντάσσει διοικητικά έγγραφα εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία.

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 408)

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα διαχειρίζονται θέματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω της διαχείρισης των πιστώσεων, τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών του φορέα, την εκκαθάριση αυτών και την έκδοση ενταλμάτων. Θα συντάσσουν αναφορές προς δημόσιους φορείς σχετικά με το μητρώο δεσμεύσεων και των απολογιστικών μεγεθών.

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 409)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συντάσσει έγγραφα, αναφορές και μελέτες στο γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών της υγείας, θα παρακολουθεί τα οικονομικά μεγέθη της Αρχής και θα εισηγείται σχετικά με την πορεία και εξέλιξη αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 410)

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα εισηγούνται και θα συντάσσουν διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία.

Θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση στατιστικών ερευνών, με δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων με τη χρήση στατιστικών τεχνικών και μεθόδων, τη δημιουργία εκθέσεων και την εκτίμηση – πρόβλεψη της εξέλιξης κρίσιμων μεγεθών για την Αρχή.

Θα συμβάλουν στη σύνταξη μελετών και στην πραγματοποίηση χρηματοοικονομικών αναλύσεων.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr