Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB)
  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄ ή C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΥΕ Εργατών/Εργατριών (Συνοδών απορριμματοφόρων)
  • ΥΕ Εργατών/Εργατριών (χειράμαξα)
  • ΥΕ Εργατών/Εργατριών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 681 32, Αλεξανδρούπολη, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Ειρήνης Παπαδοπούλου.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: pagenews.gr