Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής παρέχει  διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» που κατατέθηκε πριν από λίγο καιρό στη Βουλή.

Κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής παρέχει  διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» που κατατέθηκε πριν από λίγο καιρό στη Βουλή.

Τι αναφέρει η διάταξη

Με την προτεινομένη διάταξη επιδιώκεται η αύξηση των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για επαγγελματικούς κλάδους και τομείς της οικονομίας που παρουσιάζουν αυξημένη φοροδιαφυγή, με την παροχή φορολογικών κινήτρων στα φυσικά πρόσωπα μέσω της μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος που αποκτούν κατά ποσοστό επί των συγκεκριμένων δαπανών ή του εις διπλούν υπολογισμού κάποιων δαπανών κατά τον προσδιορισμό του απαιτούμενου ύψους δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Το άρθρο 50 του σχεδίου νόμου προβλέπει τα εξής:

«Άρθρο 50

Κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής – Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4172/2013

  1. Στο τέλος της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄167) προστίθεται εδάφιο και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της περ. β) του άρθρου αυτού, εφόσον περιλαμβάνονται

στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

  • Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
  • Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
  • Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
  • Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
  • Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
  • Ομάδα 6 (Υγεία).
  • Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
  • Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr